Skip to main content

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pracownikiem biblioteki, adres poczty elektronicznej: gbp@radziechowy-wieprz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 867 61 46.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz, ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy  Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz – ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak podjazdów, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tel. +48 33 867 61 46

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz – Filia w Brzuśniku 233, 34-382 Bystra-
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tel. +48 33 867 61 46

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz – Filia w Bystrej 227, 34-382 Bystra-
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tel. +48 33 867 54 75

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz – Filia w Juszczynie 275, 34-382 Bystra –
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tel. +48 33 861 19 75

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz – Filia w Wieprzu – ul. Żywiecka 355, 34-382 Wieprz
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tel. +48 33 867 57 93

e-mail: gbp@radziechowy-wieprz.pl