Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów i usług

Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U., Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XXXIII/161/04, służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych.
 4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych uprawnieni są czytelnicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece.
 5. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnieni są zarejestrowani użytkownicy Bibiloteki.
 6. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 2

ZASADY REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki należy okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna.
 2. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 3

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Przy wypożyczaniu pozycji księgozbioru przez czytelników Biblioteki, obowiązuje wolny dostęp do półek.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące 4 pozycje (woluminy).
 3. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać prolongowany, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników Biblioteki. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. Czytelnik Biblioteki może otrzymać zgodę na prolongatę każdej wypożyczonej pozycji maksymalnie trzykrotnie.
 4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 2 termin zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje stanowią pozycje szczególnie poszukiwane.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteki pracownik Biblioteki może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.
 6. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu).
 7. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka wysyła upomnienia na ich koszt.
 8. Jeżeli czytelnik Biblioteki mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.

§ 4

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA MIEJSCU

 1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza po okazaniu dowodu tożsamości oraz po zarejestrowaniu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.

§ 5

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.
 2. Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 3. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:
  1. dostarczenia pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej;
  2. dostarczenia, za zgodą bibliotekarza, pozycji o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej co najmniej obowiązującej w danym roku opłacie z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych;
  3. uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada dwukrotnej średniej cenie książki z roku poprzedniego. w przypadku, gdy cena pozycji niezwróconej, uszkodzonej lub zniszczonej przekracza wysokość opłaty obowiązującej w danym roku, pobierana jest opłata w wysokości ceny inwentarzowej.
 4. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.
 5. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik Biblioteki nie nabywa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.

§ 6

KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓWI INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest użytkownikom po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
 4. Za dodatkowe usługi pobierane są opłaty według obowiązującego cennika.
 5. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 30 minut. Czas korzystania może być przedłużony w miarę dostępności sprzętu komputerowego.
 6. Wynik swojej pracy czytelnicy mogą zapisać na własnym nośniku informatycznym,
 7.  Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
 8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego im komputera, a także za pośrednictwem Internetu.
 9. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników w trakcie pracy przy komputerze. w szczególności pracownik Biblioteki może odmówić możliwości korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

§ 7

OPŁATY

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Opłacie podlegają usługi reprograficzne świadczone przez Bibliotekę.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności oraz wysokość opłat określa cennik usług i opłat.
 4. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie.

§ 8

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Czytelników Biblioteki obowiązuje:
  • pozostawienie wierzchniego okrycia, toreb, teczek, bagażu podręcznego w miejscu wskazanym przez pracownika Biblioteki;
  • zakaz spożywania posiłków i napojów w czasie korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sprzętu komputerowego;
  • zakaz palenia tytoniu.

§ 9

SKARGI i WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki w godzinach pracy Biblioteki. w filiach skargi i wnioski przyjmuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą  obsługiwani.
 3. Zmiany obowiązujących w Bibliotece opłat, o których mowa w § 7, podawane będą do wiadomości czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
  1. Nr 1 – Cennik usług i opłat;
  2. Nr 2 – Wzór rejestru odwiedzin.
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.